Запись № 304619

Добавлена 12.09.2016

Исправила Владимира Грулихова 19.09.2016

ВККЛ

В-крупноклеточная лимфома
мед.
Источник:
http://kharkovonco.com.ua/publikaczii/45-prognosticheskoe-znachenie-immunofenotipa-ekspressii-bcl-2-bsl-6-i-ki67-dlya-razvitiya-rannego-reczidiva-i-pervichnoj-rezistentnosti-pri-v-krupnokletochnyx-limfomax